Řemenový / řetězový převod s více koly.

Obsah:

Řemenový / řetězový převod s více koly.

Výpočet je určen pro geometrický návrh řemenových / řetězových převodů s více koly. Program řeší následující základní úlohy.

 1. Výpočet potřebné délky řemenu / řetězu ze známé polohy a průměrů kol 
 2. Dosažení požadované (tabulkové) délky řemenu / řetězu změnou polohy vybraného kola.
 3. Výpočet geometrie (úhly opásání, počty zubů v záběru, osové vzdálenosti....)
 4. Výpočet radiální síly působící na osu kola.

Program spolupracuje se 2D CAD systémy.


Uživatelské rozhraní

 Uživatelské rozhraní.

 

Stáhnout

 Stáhnout.

 

Ceník, koupit

 Ceník, koupit.
 

Ovládání a syntaxe.

Informace o syntaxi a ovládání výpočtu naleznete v dokumentu "Ovládání, struktura a syntaxe výpočtů".

Informace o projektu.

Informace o účelu, použití a ovládání odstavce "Informace o projektu" naleznete v dokumentu  "Informace o projektu".

Postup výpočtu.

 1. Zvolte jednotky a typ výpočtu (řemen / řetěz) a vyplňte požadované globální parametry převodu (Rozteč, výkon otáčky). Odstavec [1.0]
 2. Vyplňte rozměrové hodnoty v tabulce kol (souřadnice kol X,Y, počty zubů, přepínač vnější/vnitřní strana kola) a stiskněte tlačítko "Výpočet". Odstavec [2.0] 
 3. Dopočítejte požadovanou délku řemene / řetězu. Odstavec [3.0]

Základní vstupní hodnoty. [1]

V tomto odstavci definujete základní parametry výpočtu.

1.1 Jednotky výpočtu.

Ve výběrovém seznamu vyberte požadovanou soustavu jednotek výpočtu. Při přepnutí jednotek budou okamžitě přepočítány všechny hodnoty.

1.2 Typ výpočtu.

Zde vyberte, bude-li výpočet prováděn pro řemen nebo řetěz.

Upozornění: Je rozdíl mezi výpočtem roztečného průměru řemenice / řetězového kola u řemenu / řetězu. Nezapomeňte proto typ výpočtu nastavit.

1.3 Rozteč - ozubený řemen / řetěz.

Do vstupního pole zadejte rozteč zubů řemenu / článků řetězu. Výběrový seznam napravo od vstupního pole obsahuje rozteče běžně používaných ozubených řemenů / řetězů. Hodnota vybraná v seznamu je automaticky přesunuta do vstupního pole.

1.4 Přenášený výkon.

Zadejte výkon přenášený převodem (první, hnací kolo).

1.5 Otáčky hnacího kola.

Zadejte otáčky prvního (hnacího kola) - kolo označené číslicí 1.

1.6 Síla v odlehčené části řemenu / řetězu v % tahové síly.

Tahová síla je počítána podle vzorce F=Mk / R (podíl krouticího momentu a poloměru první řemenice). Sílu v odlehčené části řemenu můžete volit následovně:

Řemenový převod

Řetězový převod  

Řetězový převod není obvykle předepínán. Proto použijte hodnotu 0%.

 

Výpočtová tabulka - výpočet. [2]

Pro výpočet jsou definována následující pravidla:

Odstavec obsahuje výpočtovou tabulku a výkres (bokorys) navrhovaného převodu. Do tabulky zadejte souřadnice středů všech kol (sloupec C,D), počet zubů každého kola (sloupec E) a určete bude-li řemen / řetěz obíhat po vnější (nezaškrtnuto) či vnitřní (zaškrtnuto) straně kola (sloupec B).

Pokud řešíte i silové poměry, zadejte pro každou řemenici odebíraný výkon v procentech příkonu první řemenice (sloupec G). Tlačítkem "Výpočet převodu" [2.2] spustíte výpočet.

Tip: Pro úpravu souřadnic řemenice můžete použít i výkres. Poklepejte na středovou značku libovolné řemenice a se stisknutým tlačítkem myši posuňte středovou značku do nové polohy. Souřadnice středu se změní i v tabulce.

2.1 Souřadnice a rozměry.

Výpočtová tabulka.

Obsahuje následující sloupce.

 1. Pořadové číslo kola.
 2. Zaškrtávací tlačítko definující jestli řemen / řetěz obíhá kolo po vnější / vnitřní straně kola.
 3. X-ová souřadnice středu kola.
 4. Y-ová souřadnice středu kola.
 5. Počet zubů kola.
 6. Roztečný průměr kola - je dopočítán z rozteče a počtu zubů. Je nutný pro výpočet. Pokud jej potřebujete zadávat přímo (např. při výpočtu plochého řemenu), přepište vzorec v buňce požadovanou hodnotou.
 7. Zatížení kola v procentech odebíraného příkonu (kola číslo 1).
 8. Otáčky kola.
 9. Úhel opásání kola.
 10. Počet zubů v záběru (nízký počet zubů v záběru podstatně zhoršuje parametry převodu). Detailnější informace naleznete přímo u výpočtu ozubeného řemenu či řetězu.
 11. Radiální síla Fr působící na osu kola.
 12. Osová vzdálenost kol (od aktuálního k následujícímu).
 13. Délka větve řemenu / řetězu (od aktuálního kola k následujícímu).

Na obrázku je vnější strana označena zelenou šipkou otáčení, vnitřní strana červenou šipkou.

 

Upozornění: Výpočet načítá řádky tabulky počínaje prvním řádkem tak dlouho, dokud nenarazí na řádek, který obsahuje nulový roztečný průměr kola (sloupec F). Další řádky jsou ve výpočtu ignorovány.

Výkres řemenice

X-ová, Y-ová osa obsahuje rozměry v aktuálních jednotkách (mm / in) . Červeně je označeno poháněné kolo číslo 1.

2.2 Výpočet převodu

Stisknutím tlačítka spustíte výpočet. 

Výpočet délky řemenu / řetězu. [3]

Dalším výsledkem výpočtu tabulky kol je celková délka řemenu / řetězu [3.1]. V naprosté většině případů však potřebujeme použít řemene normalizované délky či řetěz s počtem článků který je roven celému číslu. V této části je možné zadat požadovaný počet zubů řemenu či článků řetězu a změnit souřadnice vybraného kola tak, abychom dosáhli požadované délky řemenu / řetězu.

3.1 Celková délka řemenu / řetězu.

Délka řemenu / řetězu nutná pro navrhovaný převod.

3.2 Počet zubů / článků

Hodnota vyjadřuje aktuální počet zubů /článků spočítaného řemenu / řetězu. Je vyjádřena jako reálné číslo (s desetinnou částí).

3.3 Požadovaný počet zubů / článků.

U řemenů máte k dispozici většinou řadu normalizovaných délek, u řetězu pak řetěz s počtem článků rovnajícímu se celému číslu. Do tohoto pole zadejte požadovaný počet zubů řemenu / článků řetězu. Při zaškrtnutém poli vedle vstupní buňky je  požadovaná hodnota automaticky vyplněna hodnotou rovnající se celé části aktuálního počtu zubů řemenu / článků řetězu z řádku 3.2

3.4 Volné kolo / směr

Při výpočtu soustavy kol pro nalezení požadované délky řemenu / řetězu je nutné určit, se kterým kolem bude posunováno. K tomu slouží tento výběrový seznam obsahující čísla kol a směr (X-vodorovný nebo Y-svislý), ve kterém bude kolem posunuto.

3.5 Výpočet nové polohy uvolněného kola

Stiskněte tlačítko "Výpočet". Pokud má úloha řešení, je uvolněné kolo posunuto do nové polohy tak, aby bylo dosaženo požadované délky řemenu / řetězu. 

Upozornění: Nekorektní geometrický požadavek (například velká změna délky řemene spolu s chybným uvolněním kola) mohou vést k úloze, která nemá řešení. V takovém případě upravte zadání.

Grafický výstup, CAD systémy.

Informace o možnostech 2D a 3D grafického výstupu a informace o spolupráci se 2D a 3D CAD systémy naleznete v dokumentu "Grafický výstup, CAD systémy".

Dodatky - Tento výpočet:

Z tohoto výpočtu můžete vykreslit rozložení kol v nárysu. Můžete vykreslit roztečné kružnice a nebo roztečné kružnice včetně obrysových.

4.3, 4.4 Přesah.

Nastavte přesah obrysových kružnic tak, jak je naznačeno na obrázku. Pokud nastavíte přesah na nulu, nebude příslušná obrysová kružnice vykreslena.

 

Nastavení, změna jazyka.

Informace o nastavení parametrů výpočtu a nastavení jazyka naleznete v dokumentu "Nastavení výpočtů, změna jazyka".

Uživatelské úpravy výpočtu.

Všeobecné informace o tom, jak je možné měnit a rozšiřovat sešity výpočtu, jsou uvedeny v dokumentu "Úpravy sešitu (výpočtu)".

Dodatky - Tento výpočet:

 

Výpočet plochého řemenu.

Výpočet je připraven pro ozubené řemeny / řetězy. Pokud potřebujete řešit například ploché řemeny, postupujte následovně:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^